Zadorozhnyi Ivan-Valentyn

Sketch for the painting “The Mother. 1937”


  • Zadorozhnyi Ivan-Valentyn
  • Sketch for the painting “The Mother. 1937”
  • 1965–1966

/ Contacts
archive.UU@gmail.com