/ Archive

Viktor Khomkov. Kyiv, late 1980s
Halyna Komicheva and Viktor Khomkov in the apartment on Pyrohova Street. Kyiv, late 1980s
Eduard Dymshyts near Viktor Khomkov’s works at the exhibition “L’Art en Ukraine”. Toulouse, 1993
Viktor Khomkov. Late 1980s — early 1990s
Viktor Khomkov. Late 1980s — early 1990s
Viktor Khomkov. 1993
Viktor Khomkov. Kyiv, 1980s
Viktor Khomkov. Kyiv, second half of the 1960s
Viktor Khomkov with a university classmate. Kyiv, late 1960s
Viktor Khomkov’s work “Flowers”. 1966
Viktor Khomkov’s work “Builders”. 1972
Viktor Khomkov’s work “Road to Kyiv”. 1960s
Viktor Khomkov’s work “Flowers”. 1966
Viktor Khomkov’s work “Flowers”. 1966
Viktor Khomkov’s autobiography. 1993