/ Archive

Vudon Baklytskyi. 1961
Halyna Yablonska and Vudon Baklytskyi. 1962
Vudon Baklytskyi, Vira Vaisberh, Mykola Trehub. 1977
Mykola Trehub and Vudon Baklytskyi. New Year. 1974
Hanna Dubynska and Vudon Baklytskyi. 1974
An underground exhibition “Rukh”. 1977
Vudon Baklytskyi. 1980s